Na zlepšení našich služeb používáme cookies. Dalším prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Poštovné a doba doručení

Možnosti platby za zboží

Reklamační řád

Kontakt

Články, Postupy na nanášení, Často kladené otázky a jiné...

Obchodní podmínky

Orgán dozoru - Inspektorát SOI pro Nitranský kraj

P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Rychlá navigace

I. Základní ustanovení

II. Definice pojmů

III. Prodávající

IV. Kupující

V. Kupní smlouva

VI. Ceny

VII. Platební podmínky

VIII. Objednávání

IX. Stornování objednávky

X. Odstoupení od smlouvy

XI. Podmínky dodání zboží

XII. Ochrana osobních údajů

XIII. Informace o alternativním řešení sporů online (RSO)

XIV. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nanoprom.cz je společnost NanoProm s.r.o. , se sídlem 945 01 Komárno, Hradná 164/13, IČO : 46 907 327, IČ DPH : SK2023646812

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 102/2014 Sb. - O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění.

II. Definice pojmů

Prodávající je podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek a jehož činnost neovlivňuje vlastnosti výrobku.

Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a která při uzavírání a plnění ze spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - Objednávka odeslaná prodávajícímu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, čímž dojde k přijetí návrhu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Elektronická objednávka je elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu www.nanoprom.cz (dále jen e-shop) a celkovou cenu tohoto zboží, zpracovanou systémem e-shopu.

Zboží je výrobek, který se ke spotřebiteli dostává prostřednictvím trhu. Zbožím jsou všechny produkty prodávajícího uvedené na stránce e-shopu.

Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce e-shopu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

Informace o zboží uvedené v katalogu e-shopu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobce, dovozce. Prodávající neodpovídá za korektnost informací čerpaných z těchto zdrojů.

Obrázky zobrazené u výrobku a na jiných pod-stránkách na www.nanoprom.cz mají ilustrační charakter. Snažíme se ale, aby co nejlépe odráželo skutečnost.

III. Prodávající

Společnost NanoProm s.r.o., se sídlem Hradná 164/13, 945 01 Komárno, IČO 46 907 327 je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra a zabývá se především prodejem produktů využívajících nanotechnologie. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Prodávající zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí kupujícímu a umožňuje kupujícímu zboží objednávat prostřednictvím e-shopu. Tyto VOP jsou vázány na nákup v e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu kupující vyjadřuje souhlas se VOP.

Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou na e-shopu při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti bude informovat kupujícího před potvrzením jeho objednávky.

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

IV. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a která při uzavírání a plnění ze spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitel předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, zákona č.250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy, vše ve znění novel.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě specifických předpisů (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.)
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle specifického předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V. Kupní smlouva

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho stránky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody zúčastněných stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pokud je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva Slovenské republiky a budou řešeny soudy Slovenské republiky.

Smlouva je uzavřena ve slovenském jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v slovenském jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Platnost cen trvá do oznámení nových cen. Cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a recyklační poplatky. Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží na místo určení.

VII. Platební podmínky

a) platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě
b) platba předem bankovním převodem
c) platba přes internetové rozhraní banky

d) platba platební kartou on-line
d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
e) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

VIII. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Pokud je kupujícím spotřebitel, musí být při takovém zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku (poznámka "U dodavatele" uvedena u zboží), se kterým k uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami dojde až v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím elektronického obchodu na www.nanoprom.cz
  • Elektronickou poštou na adrese objednavky@nanoprom.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop.

IX. Stornování objednávky

a) Kupující má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky v následujících případech:

do 24 hodin od odeslání objednávky nebo dokud nebyla objednávka potvrzena ze strany prodávajícího,

v případě, že nebyla dodržena publikována cena výrobku,

v případě, že kupující stornuje již potvrzenou objednávku, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré prokazatelné účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s realizací dané objednávky, zejména v případě pokud zákazník stornuje objednávku po jejím odeslání prodávajícím a prodávajícímu vznikly náklady na dopravu zboží.

b) Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě nebo v ceně, která je uvedena v e-shopu, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající má právo stornovat objednávku i v případě, pokud zákazník neodpovídá na e-mail nebo ho nemůže telefonicky zastihnout po dobu více než tří pracovních dnů za sebou.

X. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel:

Formulář na odstoupení od smlouvy (lepší je nás ale kontaktovat přímo mailem nebo telefonicky).

Ve smyslu ustanovení zák.č. 102/2014 Sb. - o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, v platném znění, kupující má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis nebo e-mail o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanované lhůtě 14 dnů (zákon č. 102/2014 Sb.) přijmout k reklamaci nevyčištěný nebo jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardem.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle zákona č. 102/2014 Sb., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další náklady vzniklé v souvislosti s neplatným odstoupením od smlouvy.

Při vystavení dobropisu může být od kupujícího vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (ve smyslu §3 zákona 428/2002 Sb., O ochraně osobních údajů)

XI. Podmínky dodání zboží

1. Pokud se nedohodlo jinak, prodávající se zavazuje zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi.

2. Při doručení zásilky kurýrem je kupující povinen zkontrolovat zásilku, její případné poškození. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o poškozeném / porušeném balení zásilky. V případě, že zásilka je poškozena a po kontrole obsahu zásilky je zjištěno, že obsah zásilky neodpovídá obsahu faktury / objednávky, nebo její obsah je poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost zapsat v přítomnosti kurýra do škodného zápisu. Při nesplnění vyplnění škodného zápisu, dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Kupující je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

3. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit zda není mechanicky poškozen a zda obsah balení odpovídá fakturovaného zboží. V případě, že obsah zásilky neodpovídá fakturovaného zboží, nebo je zboží mechanicky poškozeno (ovšem bez známek poškození samotné zásilky, na co se vztahuje bod 2.), je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, jinak dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Kupující je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

4. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo přímo se zbožím. Tam kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

5. Kupující je informován o odeslání zboží v den jeho zaslání prostřednictvím pošty nebo kurýrem. Kupující je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat prodávajícího, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.

6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

XII. Ochrana osobních údajů

1. Jsme společnost NanoProm s.r.o. , se sídlem 945 01 Komárno, Hradná 164/13, IČO: 46907327, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra pod vložkou číslo: 33150/N (dále jen Prodávající) a jsme správcem vašich osobních údajů.

2. Prodávající klade důraz na ochranu osobních údajů svých Spotřebitelů a tomu odpovídá i implementace postupů, které zajišťují maximální míru jejich ochrany ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") ani zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ("Zákon"). Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob výlučně pro účely realizace prodeje svých produktů, přičemž osobní údaje neposkytuje ani nezpřístupňuje třetím stranám s výjimkou subjektů, které zabezpečují případné doručování a provádění plateb Spotřebitelů, jakož i subjektů se zákonným oprávněním k přístupu k datům. Osobní údaje nezveřejňujeme.

3. Právním základem zpracování osobních údajů je tak článek 6 odstavec 2 písmeno b) GDPR, a na jeho plnění je nezbytné získat a zpracovávat osobní údaje v minimálním potřebném a také možném rozsahu.

4. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob v následujícím rozsahu: křestní jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro fakturační účely v rozsahu ulice a číslo domu, město, PSČ, případně adresa pro dodání zboží v rozsahu ulice a číslo domu, město, PSČ (pokud se liší od adresy pro fakturační účely).

5. Dotyčná osoba má právo požadovat informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému Prodávajícího, žádat o opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, pokud zvláštní právní předpisy nepředepisují jinak . Dotyčná osoba stejně disponuje právem na portabilitu jakož i možnost kdykoli se obrátit na kontrolní orgán se svou stížností. Žádosti uvedené adresované Prodávajícímu zasílá dotyčná osoba na emailovou adresu info@nanoprom.cz. O vyřízení žádosti bude dotyčná osoba informována zpětným e-mailem.

6. V otázkách ochrany osobních údajů může dotyčná osoba kontaktovat odpovědnou osobu prostřednictvím e-mailu info@nanoprom.cz.

XIII. Informácie o alternatívnom riešení sporov online (RSO)

1. Prodávající tímto zároveň informuje zákazníků (kupujících), že jakákoli svá práva a nároky si mohou vůči prodávajícímu platit i v rámci alternativního on-line řešeného sporu, který řeší zákon 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

2. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle tohoto zákona, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu.

3. Podle §11 zákona 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů (dále jen "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

4. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, i elektronicky prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

5. Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatelů. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a, jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 € (540 kč). Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 € (135 kč) od kupujícího, na úhradu nákladů.

6. Prodávající tímto zároveň informuje kupujících, o možnosti individuálního podávání žádosti, návrhů, podnětů a pokusů o předjetí sporů elektronicky na e-mailovou adresu: info@nanoprom.cz

7. Seznam subjektů ARS je možné najít na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 25. 5. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na e-shopu.